Artikel 1 – Preambule

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, conform de professionele regels en de nationale en internationale gebruiken, zijn uitdrukkelijk van toepassing, mits geen andere specifieke afspraken gemaakt zijn, op al onze verkopen en in het bijzonder op verkopen aan wederverkopers, tuinders, bloemenkwekers, plantenkwekers, collectiviteiten en verenigingen (niet uitputtende lijst, onder voorbehoud van wijzigingen). Het plaatsen van een bestelling bij ons bedrijf impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden of van de voorwaarde vermeld op enig ander commercieel document uitgegeven door ons bedrijf.

Artikel 2 – Prijzen

De prijzen zijn vastgesteld in EURO (€) exclusief omzetbelasting – de berekening van de omzetbelasting en van de transportkosten kan eventueel staan op de laatste pagina van onze bestelformulieren. De totale prijzen, na berekening, inclusief alle belastingen vermeld op onze bestelformulieren zijn slechts voorwaardelijk.

Onze prijzen en de transportkosten worden jaarlijks opnieuw beoordeeld.

Artikel 3 – Bestellingen

De bestelling van natuurproducten betekent de aanvaarding van de voorwaarden en resultaten van de productie. In geval van een tegenslag van de productie waargenomen tijdens de oogst of van elke andere onherstelbare beschadiging van het product, zal er, voor alle pre-orders, contact worden opgenomen om de onvoorziene gebeurtenis op te lossen. Er kunnen verschillende opties worden voorgesteld: de vervanging van het(de) product(en) in kwestie door een of meerdere vervangers ; een gedeeltelijke korting op het bedrag van de factuur ; de kwijtschelding van de factuur mits het betrekking heeft op de volledigheid van de producten.

Voor de bestellingen geplaats tijdens het seizoen, zullen vervangingen worden voorgesteld voor de producten die niet beschikbaar of uitverkocht zijn. Geen vergoeding zal dus gevraagd kunnen worden wanneer een bestelbon conform de prijsopgave of de orderbevestiging gestuurd is. Het verzenden van een officiële bestelbon, ongeacht of de vervanging feitelijk is bestudeerd of niet en of de naam van het ras van de vervanging op de bestelbon vermeld is of niet, geldt als aanvaarding van de vervanging.

Elke annulering van een bestelling van planten binnen minder dan 15 kalenderdagen voor de geplande leveringsdatum staat ons bedrijf een vergoeding toe van 50% van de waarde van de in rekening te brengen bestelling.

De zaken behandeld door onze technisch-commerciële medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers ter plaatse zijn pas bindend na bevestiging door ons bedrijf via een orderbevestiging.

Artikel 4 – Overmacht

De bestellingen zullen worden uitgevoerd met uitzondering van overmacht. Als overmacht wordt onder meer het volgende verstaan (niet limitatief voorbeeld): oorlog, staking, brand en ongelukken die plaats gevonden hebben bij een of meerdere bedrijven die opereren in de productie en distributie van de door ons bedrijf aangeboden producten.

Artikel 5 – Verpakking

Onze producten worden verpakt geleverd. Op aanvraag kunnen de plastic kratten waarin onze bloembollen eventueel geleverd worden, teruggenomen worden. De terugname vraagt een goede samenwerking van beide partijen.

Artikel 6 – Verzending en risico’s

Onze producten zijn natuurproducten, hun vervoer vanuit onze productieafdeling tot de klant kan dus bepaalde risico’s opleveren.

Onze producten worden zorgvuldig nagekeken en gecontroleerd op hun uiterlijk en hun gezondheid vóór het klaarmaken van de bestelling, vóór het verpakken en vóór de overhandiging aan de transporteur die ons de vrachtbrief levert.

Wij vragen aan onze klanten:

  • De geleverde goederen te controleren alvorens kwijting te geven aan de bezorger.
  • De goederen niet te accepteren voordat u verzekerd bent van hun goede staat, van de juiste overeenstemming tussen het aangekondigde gewicht en het verkregen gewicht van de goederen, en voordat u gecontroleerd heeft dat de ijkmerken van de verpakking intact zijn.
  • Om de problemen te noteren op de afleveringsbon van de transporteur wat betreft: een eventueel beschadiging, een verlies, een vertraging van de levering enz. Deze klachten moeten aan de transporteur bevestigd worden binnen 48 uur per aangetekende brief met bewijs van ontvangst en met een kopie aan ons bedrijf om een eventuele schadevergoeding te kunnen krijgen.

Wij blijven beschikbaar voor onze klanten om hun klacht te ondersteunen en ze te helpen bij de formaliteiten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde factuur.

De koper mag, binnen zijn normale bedrijfsvoering, de geleverde goederen verhandelen. Maar hij mag ze niet verpanden of de eigendom overdragen als garantie. De toestemming van verhandeling zal automatisch ingetrokken worden in geval van staking van betaling. In geval van inbeslagneming of elke andere interventie van een derde dan ook, is de koper verplicht het ons direct te laten weten.

Ondanks de toepassing van dit eigendomsvoorbehoud, zal elk risico zoals het verlies of de vernietiging van de goederen vanaf het moment van hun levering ten laste van de koper zijn.

Artikel 8 – Reclames, garanties en aansprakelijkheid

De behaalde resultaten zijn niet alleen afhankelijk van de soort en de kwaliteit van de bollen maar ook van andere factoren van verschillende complexiteitsniveaus die soms moeilijk of onmogelijk te voorzien en te voorspellen zijn. Het verschil in resultaten kan afhangen van de behandeling vóór het planten, van de plaats van de beplanting in Europa, van de omgeving, van de agronomische en klimatologische omstandigheden, enz.

De voorgestelde adviezen en suggesties in onze newsletters, folders, catalogi en van onze verkopers zijn louter indicatief en betekenen daarom geen oogstgarantie.

Gelet op de aard van de verkochte producten, zal onze verantwoordelijkheid in geval van erkende en vastgestelde fout(en) wat betreft echtheid, raszuiverheid, kiemkracht, resistentie tegen tot nu toe onbekende ziektes, in geen enkel geval hoger zijn dan de waarde van de geleverde goederen in kwestie of het bedrag van de kosten van het terugsturen.

De medegedeelde kleuren, tinten en groeicyclus zijn ter informatie doorgegeven en niet contractueel. Wij zullen echter elke klacht zorgvuldig onderzoeken die wij zouden ontvangen door eventuele fout van onze kant en zo nodig zullen wij niet weigeren om een deel of de totaliteit van de goederen in kwestie te vervangen of terug te betalen.

Artikel 9 – Reclamatietermijn

Elke klacht betrekking hebbende op het uiterlijk, echtheid, raszuiverheid van de bestelde en geleverde producten zal moeten worden ingediend binnen 10 dagen na aankomst van de goederen.

Na deze termijn zullen de orders beschouwd worden als geaccepteerd en niet meer teruggenomen kunnen worden of onderwerp kunnen zijn van een klacht.

Artikel 10 – Betaling

Onze facturen worden in het algemeen 7 dagen na verzending van de order verzonden en hun betaling is verwacht binnen 30 dagen na hun ontvangst.

Onze facturen kunnen worden betaald via:

Onze bankgegevens bij de ABN-AMRO

BIC: ABNANL2A
IBAN: NL44 ABNA 0589 3137 62
Rekeningnummer: 58.93.13.762

Bankcheques zullen ten alle tijden worden geweigerd.

Bij gebrek aan eerdere handelsrelaties, zullen wij genoodzaakt zijn om bankreferenties te vragen of om de order te leveren na ontvangst van de betaling van de factuur of om een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag te vragen.

De klanten die de betalingstermijn niet respecteren en/of die in het verleden aan een invorderingsprocedure onderhevig zijn geweest zullen worden geleverd alleen na het betalen van het saldo van hun rekening en eventueel na totale betaling van hun nieuwe orders.

Bij problemen of onmogelijkheid te betalen, is de koper verplicht contact met ons op te nemen om een nieuwe betalingsplanning te maken met betalingstermijnen, in overeenstemming met onze boekhoudafdeling.

Wanneer wij akkoord gaan met een aanzienlijk langere termijn, houden wij ons het recht voor om een rente van 15% te berekenen.

De betalings- en invorderingsdatum kan vermeld worden op elke factuur. Dit zal ook per mail doorgegeven worden aan de koper.

In geval van uitgestelde betaling zal het overhandigen van een wissel of een cheque niet gelden als betaling, maar de betaling van het verschuldigde bedrag bij de afgesproken betalingstermijn.

Elke vertraging bij de betaling op het moment van de betalingstermijn kan:

  • Een ingebrekestelling tot gevolg hebben;
  • De totaliteit van de vordering direct opeisbaar maken;
  • Ons verplichten een incassoprocedure te starten;
  • Automatisch een schadevergoeding van 15% van het bedrag van het onbetaalde bedrag als boetebeding met zich meebrengen;
  • Ons toestaan om lopende contracten en bestellingen te beëindigen zonder afbreuk te doen aan enige andere manier van handelen.

Wij zullen dan worden ontheven van al onze verplichtingen.

Bank- en incassokosten als gevolg van een verlenging van de betalingstermijn zijn voor rekening van de klant.

Wij houden ons het recht voor een verzoek in kortgeding in te dienen voor de onverlet teruggave van de producten en voor de betaling van alle andere schadevergoeding. Dit zal, eventueel, niet alleen de bestelling in kwestie betreffen, maar ook alle eerdere niet betaalde bestellingen die gedeeltelijk of volledig geleverd zijn en dat hun betalingstermijn verstreken is of niet.

Artikel 11 – Geschillen

Al onze verkopen gebeuren onder de vermelde voorwaarden en het plaatsen van een bestelling met of zonder bestelformulier impliceert de aanvaarding hiervan. In het geval van een geschil zal de rechtbank die door ons bedrijf is benaderd, als enig bevoegde worden erkend.

Artikel 12 – Copyright

© All images are subject to copyright and cannot be used by any party for commercial and also non-commercial purposes.

De close-up beelden van de cultivars die Verver Export in haar uitingen gebruikt, zijn eigendom van het bedrijf Visions B.V.. Die mogen wij vrij gebruiken in al onze uitingen, dat is middels een contract afgekocht.

Onze relaties mogen deze beelden uitsluitend zonder licentie gebruiken in de vorm van een bloemkaart (met Verver Export logo en soortnaam) als:

–              POS materiaal / marktwaar
–              online in het geval deze alleen voor promotionele doeleinden worden gebruikt, het gebruik in een webshop valt hier niet onder en is niet toegestaan.

De bloemkaart foto’s (met Verver Export logo en soortnaam) kunnen tegen een betaalde licentie van € 250 per URL per jaar worden gebruikt om onze producten online te verkopen. Hiervoor dient een contract met Visions B.V. te worden afgesloten.

Indien uw orderbedrag bij Verver Export de grens van € 10.000 passeert, zal Verver Export de kosten voor de online verkooplicentie (bloemkaart) voor haar rekening nemen gedurende één jaar.

Al het overige gebruik (commercieel of niet) is niet toegestaan.

Om het oneigenlijk gebruik van hun beelden tegen te gaan, heeft Visions B.V. een zeer geavanceerde online zoekfunctie gebouwd waarmee ze al hun foto’s kunnen lokaliseren. Daar waar foto’s gevonden worden die zonder contract of prijsafspraak zijn gebruikt, kan men de rekening verwachten. Dit gaat volledig buiten Verver Export om daar het om Visions beelden gaat. Wij bemiddelen niet.

Naast cultivar foto’s, gebruiken we ook mengsel foto’s van Visions B.V. De foto’s van onze eigen mengsels en concepten zijn eigendom van Verver Export. Voor beider gebruik dient toestemming te worden gevraagd.

Indien het om beelden van Visions B.V. gaat, dan loopt dit middels een betaald abonnement (meer info: pictures@visionspictures.com).

Gaat het om mengsel beelden van Verver Export, dan is bronvermelding en/of gebruik van een watermerk van het Verver Export logo in de foto verplicht.